ZÁZNAM O POUČENÍ OPRÁVNĚNÝCH OSOB

podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů

(dálé jen „zákon o ochraně osobních údajů“)

pro účel „Záznamy z poradenství“

Oprávněná osoba při zpracování osobních údajů postupuje v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů, jinými zákony, všeobecně závaznými právními předpisy a respektuje příslušné povinnosti určené provozovatelem, zejména v pracovní smlouvě, smlouvě o spolupráci a bezpečnostní směrnici provozovatele. Oprávněná osoba nesmí zpracované osobní údaje využít pro osobní potřebu, nebo potřebu jiné osoby anebo na jiné, než služební/pracovní účely podle tohoto záznamu.

Rozsah oprávnění:

Oprávněná osoba zpracovává osobní údaje jen v rozsahu a způsobem vymezeným účelem – vedení záznamů z poradenství při kojení. Na tento účel zpracovává osobní údaje:

Jméno, příjmení, e-mail, adresa, telefonní číslo, údaje o průběhu poradenství, zdravotní stav dotčené osoby, zdravotní stav dítěte dotčené osoby, jméno dítěte, věk/datum narození dítěte, osobní údaje/fotky/videa z komunikace přes email, SMS a komunikační aplikace (messenger, whatsapp, jiné.)

Rozsah povolených činností:

Oprávněná osoba vykonává s osobními údaji dotčených osob zpracovatelské operace jen v rozsahu uvedeném v tomto poučení.

Kódy jednotlivých oprávnění oprávněné osoby:

  •  oprávnění obeznamovat se s osobními údaji
  •  oprávnění získávat osobní údaje ve jménu provozovatele
  •  oprávnění zaznamenávat osobní údaje
  •  oprávnění vykonávat změny a opravy osobních údajů
  •  oprávnění likvidovat osobní údaje
  • – neomezený přístup k zpracovaným osobním údajům

Další podmínky zpracování osobních údajů:

Podmínky zpracování osobních údajů jsou vymezené v bezpečnostní směrnici provozovatele, se kterou byla oprávněná osoba prokazatelně obeznámená před začetím zpracování osobních údajů, a se kterými je oprávněná osoba povinná se průběžně obeznamovat.

Oprávněná osoba svým podpisem potvrzuje, že byla obeznámená s platnými všeobecně závaznými právními předpisy a interními řídícími akty provozovatele při zpracování osobních údajů pro účely „Záznamy z poradenství“ a svým právům a povinnostem vymezeným v tomto záznamu o poučení v plném rozsahu porozuměla.